Używasz przestarzałej przeglądarki, przez co strona może nie wyświetlać się poprawnie. Wejdź na Browse Happy aby wybrać i zainstalować nowszą przeglądarkę.

logo

O projekcie

Projekt pn. Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego.

Przeprowadzona w latach międzywojennych i 60. XX wieku regulacja spowodowała, że dolina górnej Wisły utraciła swój naturalny, „dziki" charakter. Koryto zostało wyprostowane, meandry zostały poprzecinane wałami przeciwpowodziowymi. Rozwój przemysłu, rolnictwa i związane z nim chemiczne skażenie rzeki, odprowadzanie nieczyszczonych ścieków komunalnych dokończyły dzieła zniszczenia rzeki. Obecnie, w związku z poprawą stanu środowiska, pojawia się szansa na przynajmniej częściowe przywrócenie Wiśle jej naturalnych przyrodniczych funkcji. Temu celowi ma m.in. służyć planowany projekt.

Starorzecza są siedliskiem licznych gatunków chronionych, w szczególności zagrożonych wyginięciem: grzybieńczyka wodnego i kotewki orzecha wodnego. Stanowią ważne w skali lokalnej ostoje przyrody i istotny element doliny Wisły - najważniejszego w Polsce korytarza ekologicznego. Ich zachowanie jest niezbędne dla jego dalszego prawidłowego funkcjonowania.

Starorzecza, oprócz przyrodniczej, mogą pełnić i pełnią także inne funkcje, ważne ze społecznego punktu widzenia:

  • stanowią atrakcyjny element krajobrazu
  • są miejscem odpoczynku i rekreacji (wędkarstwo)
  • mogą być wykorzystane dla edukacji przyrodniczej, ekologicznej, a nawet historycznej (wzdłuż staro- rzeczy Wisły przebiega historyczna granica pomiędzy Śląskiem a Małopolską, dziś woj. małopolskiego i śląskiego)
  • mogą też być miejscem realizacji projektów w ramach czynnej ochrony przyrody.

Realizacja projektu spowoduje m.in.:

  • zachowanie i wzrost bioróżnorodności starorzeczy Wisły popularyzacja walorów przyrodniczych starorzeczy i idei ich ochrony
  • wzrost zainteresowania doliną Wisły jako miejscem rekreacji, „powrót człowieka nad Wisłę"
  • promocję Wisły jako ważnej ostoi przyrody i korytarza ekologicznego,
  • uświadomienie społeczeństwu konieczności jego ochrony

Projekt będzie realizowany na małopolskim odcinku Wisły, w szczególności na obszarach ostoi sieci Natura 2000 PLB120009 Stawy w Brzeszczach, PLB120005 Dolina Dolnej Skawy i PLH120008 Koło Grobli, a także na obszarze nowych ostoi siedliskowych obejmujących starorzecza Wisły.

Przewidywane działania:

W ramach projektu przewidujemy podjęcie kompleksowych działań, które przyczynią się do odnowienia i zachowania walorów starorzeczy, wzmocnienia ich ww. funkcji. Będą to działania inwestycyjne, prawne, edukacyjne, informacyjne i promocyjne. 

Czas trwania projektu: 3 lata (2012-2015)
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Do pobrania.

Partnerzy wspierający: